Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Alle foresatte i barnehagen utgjør barnehagens foreldreutvalg. Hvert år velges det 4 foreldrerepresentanter blant foreldrene, disse er foreldrerådets representanter
og talspersoner og representerer foreldrene i barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

I barnehagens samarbeidsutvalg sitter likt antall representanter fra barnehagens personale og de foresatte.
Barnehagens samarbeidsutvalg skal jobbe for å fremme og styrke samarbeidet mellom barnehagen og de foresatte.

Barnehageåret 2019/20 består samarbeidsutvalget av:

Foreldrerepresentanter (nyvalgt 24.9.19):

Anders Vedøy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Janne Sæterdal
Carine Sæterdal
Stian Heimtun

Representanter fra personalet (nyvalgt 14.8.19):
Gørild Vedøy
Olaug Vigdal
Tove Tønnessen
Gunn Iren Ramstad

fub er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehagen. De uttaler seg i aktuelle barnehagesaker på nasjonalt nivå,
og formidler aktuell informasjon til lokale foreldreråd.